LOKALPRESSEN OCH KOMMUNALPOLITIKEN - Stockholm

8601

Tidskriterium Historia > Om historia - Schoolido

Det kan också variera mellan olika ämnen - i vissa ämnen är närhets-kriteriet väldigt viktigt men inte så mycket tendens-kriteriet, i andra ämnen är det tvärtom, osv. Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra. En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter.

Närhetskriteriet källkritik

  1. Ankarskena hiss
  2. Statistisk signifikans p värde

Det unionsbrev som finns bevarat brukar räknas som förfalskning eftersom det är skrivit på papper och inte pergament, vilket var det normala. ”Källkritiken är de kritiska test historikern använder för att avgöra om histo-riska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej.”5 Så definierades källkritiken i Rolf Torstendahls metodbok från 1970, och det är den innebörden ordet fortfarande har, när det idag används av profes-sionella historiker. Källkritik Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka mottagaren. Detta betyder att alla mottagare av information måste ha ett källkritiskt "filter" mot den information man utsätts för. Källkritik - fyra viktiga kriterier Samhällskunskap SO . Äkthetskriteriet - är informationen vad den utger sig för att vara. Närhetskriteriet - komma så nära den verkliga händelsen som möjligt, förmåga att återge skeendet.

Vem är författaren? Varför skrevs källorna ned?

LUNDS UNIVERSITET

Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt.

Uppgift v.36 Granska och kommentera texter Bibeln vs

Källkritik 4. Inre kritik - samtidskriteriet Lunds universitet 2008 4. Inre kritik Den inre kritiken handlar om att granska de påståenden och faktauppgifter, som källorna innehåller. Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet. Samtidskriteriet Digital källkritik Källkritik kan se rätt olika ut beroende på vilken slags information man granskar. Det kan också variera mellan olika ämnen - i vissa ämnen är närhets-kriteriet väldigt viktigt men inte så mycket tendens-kriteriet, i andra ämnen är det tvärtom, osv. Källkritik 6.

En långsam och pedagogisk förklaring kan man se här:  Källor och källkritik är centrala element i historievetenskapen och historieämnet. Därefter kan arbetet med äkthetskriteriet, närhetskriteriet, beroendekri-. När vi har identifierat en handling som vi tycker verkar vara intressant är det dags att tillämpa källkritik. Det finns Närhetskriteriet och samtidighetskriteriet. 2 maj 2018 Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin.
Sveriges storsta dagstidningar

Närhetskriteriet källkritik

Om det gått en lång tid innan någon skriver ner vad som skedde så brukar texten bli tillrättalagd. 3. Tendenskritik. Är källan trovärdig? Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av.

Källkritik Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem. Vem är ansvarig för informationen? Källkritik 4.
Nuuka iot

Närhetskriteriet källkritik backafallsbyn hotell
julvärd svt 2021
maria carlzon blogg
hur sparar man en snapchat video
restaurang jord linköping

Förklaring av källkritiska begrepp

Lektionsplaneringsmallen är framtagen av Drugge utbildning AB. Underlag för lektonsplanering - Källkritk. Ämne/arbetsområde Historia/Källkritk Årskurs 7-9 Lärarinstrukton: Lektonsplaneringen är anpassad för elever i årskurs 7-9 och kopplas tll det centrala innehållet i historia. källorna är användbara måste eleverna värdera källorna med hjälp av källkritik i relation till ett sammanhang.


Finns det någon lag som reglerar återvinning_
roger tellman

Synlighet, vikt, trovärdighet - 2005 2 kortad

källorna är användbara måste eleverna värdera källorna med hjälp av källkritik i relation till ett sammanhang. Det historiska sammanhang som behandlas är industrialiseringsprocessen i Sverige och därför måste eleverna ha viss referensramskunskap – relevanta historiska Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin. Ökar du din kunskap om vilka knep, tekniker och metoder som finns för att påverka kan du lättare se igenom budskap och bilda dig en egen uppfattning. Läs mer om sätt att påverka med information här. Källkritik .

Källkritik Källa – är det som finns kvar av det förflutna, det som

När i tid och rum källan är ifrån,  Denna regel kallar vi för samtidskriteriet eller närhetskriteriet.

Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess trovärdighet. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att säkra att en studie verkligen bygger på tillförlitliga basfakta. Vid uppsatsförfattande refererar, recenserar och citerar man ofta andra källor, som man anger i en källförteckning och med en källhänvisning. a) Värdera källans tillförlitlighet med hjälp av källkriterierna tendenskriteriet, beroendekriteriet och tidskriteriet/närhetskriteriet.